Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Metodistkirkens Sociale Arbejde

 

Revideret: 1. okrober 2019

CVR: 53276318

Adresse: Rigensgade 21A kld., 1316 København K
Telefonnr.: 33 93 25 96
Mail: msa@centralmissionen.dk
Hjemmeside: www.centralmissionen.dk

 


Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra institutionens  legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Klaus Hønnicke er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte MSA data-kontaktperson, som er:
Bogholder Belinda Jensen
Mail: bogholder@centralmissionen.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger i forhold til ansatte og frivillige, brugere/venner og støttemedlemmer:

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, adresse.
Følsomme personoplysninger: Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest), bankkonto nr, indtægtsforhold og grad af beskæftigelse, civil status og familieforhold, foto, IP. Og helbredsoplysninger.

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.

Dine personlige data deles ikke med andre parter, andet end i forbindelse med støttemedlemmers mulighed for skattefradrag, hvor de nødvendige data vidergives.

MSAs formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

- At vi har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
- At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

- At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

- At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

- At MSA kan opretholde relationer, ved ex. at sende nyhedsbrev

- At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på

frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)

- At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

 


Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som ansat, som frivillig, som bruger eller støttemedlem:

 

Ansatte: Vi sletter oplysninger om dig, når ansættelse er afviklet.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et år efter at dit frivillige arbejde ophøre.
Brugere: Vi sletter oplysninger om dig, ved årlig gennemgang af data.
Støttemedlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, ved udsagn om ophør af relation.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel frivillige, brugere og støttemedlemmer, til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
- Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.
- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.

- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

- Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

- Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

- Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et

almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.