Vedtægter

De på Metodistkirkens Årskonference 2015 vedtagne vedtægter for:

Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen

§ 1.
Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen (MSA) er en selvejende institution under Metodistkirkens Danske Årskonference. Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2.
MSA’s formål er at udøve socialt, filantropisk samt missionerende arbejde ud fra det
kristne kærlighedsbud.
MSA kan udøve sin virksomhed gennem andre selvejende institutioner under Metodistkirkens Danske Årskonference, ligesom MSA kan indgå økonomisk samarbejde om sociale projekter med andre institutioner og arbejdsgrene under Metodistkirkens Danske Årskonference.

§ 3.
MSA ledes af en bestyrelse bestående af 5 - 7 medlemmer, der vælges af Metodistkirkens Danske Årskonference for 3 år ad gangen. Desuden kan der vælges et bestyrelsesmedlem af hver af de sjællandske metodistmenigheder. Menighedsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference.
Blandt bestyrelsesmedlemmerne vælges på Metodistkirkens Danske Årskonference formanden for MSA’s bestyrelse. MSA’s bestyrelse indstiller kandidater til formand overfor Metodistkirkens Årskonference forud for årskonferencen.
Formandsvalget er for 1 år.
Afgår formanden mellem to på hinanden følgende årskonferencer, vælger MSA’s bestyrelse en ny formand blandt bestyrelsens medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde, indtil ny årskonference har fundet sted.
Der ydes ikke bestyrelseshonorar eller anden godtgørelse for bestyrelsesmedlemmers arbejde.
På det første bestyrelsesmøde efter en årskonference konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen kan konstituerer sig med et forretningsudvalg på op til 4 medlemmer. Bestyrelsesformanden er selvskrevet formand for forretningsudvalget.
Såfremt bestyrelsen ansætter en daglig leder, jævnfør § 4, kan bestyrelsen undlade at vælge et forretningsudvalg.

§ 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Beslutning om salg af ejendomme kan dog alene ske, såfremt mindst 3/4 af såvel de afgivne stemmer som de stemmeberettigede har stemt herfor. Såfremt 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne ikke er tilstede på det bestyrelsesmøde, hvor forslaget om salg af ejendom blev forkastet, kan de fremmødte beslutte at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Indkaldelsen, der skal indeholde forslaget og en skriftlig redegørelse herom, skal ske skriftligt og med mindst 8 dages og højst 3 ugers varsel. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde kan forslaget

vedtages med simpel flertal, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 5.

Bestyrelsen kan ansætte en leder til at forestå Institutionens daglige arbejde. Lederen udfører sit arbejde i henhold til de retningslinier, der gives af bestyrelsen. Lederen har det overordnede ansvar over for bestyrelsen for hele Institutionens drift og har dermed bemyndigelse til at lede og fordele arbejdet, også for så vidt angår øvrige ansatte.

Lederen kan afskedige personale. Nyansættelser kan alene foretages efter vedtagelse på et bestyrelsesmøde. Genbesættelse af stillinger kan foretages i henhold til aftale med forretningsudvalget eller med bestyrelsesformanden, såfremt et forretningsudvalg ikke er valgt.

§ 6.

MSA tegnes af bestyrelsesformanden i forening med lederen, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med lederen eller af bestyrelsesformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7.

MSA’s regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor, i henhold til de regler, der gælder for selvejende institutioner.
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og godkendes på Metodistkirkens Danske Årskonference.

§8.

Ændring af MSA’s vedtægter foretages efter indstilling fra 3/4 flertal af MSA’s bestyrelse til vedtagelse på førstkommende møde i Metodistkirkens Danske Årskonference.

§ 9.

MSA’s opløsning kan kun ske, når beslutning herom er vedtaget på et bestyrelsesmøde med 3/4 af såvel de afgivne stemmer som de stemmeberettigede, og såfremt beslutningen herefter godkendes på førstkommende møde i Metodistkirkens Danske Årskonference.
I tilfælde af opløsning af virksomheden tager Metodistkirkens Danske Årskonference bestemmelse om de tilstedeværende midlers anvendelse til formål, der opfylder MSA’s formålsparagraf. Midlerne kan overføres til andre selvejende institutioner under Metodistkirkens Danske Årskonference, såfremt disses formål helt eller delvis dækker MSA’s virksomhedsområder.